#144-Neyveli SanthanaGopalan-MMU2011

Tracks

01-hari_nArAyaNa_hari_nArAyaNa-kedaram-Adhi-puranDhara_dhAsa.mp3
02-question_answer.mp3
03-shri_nAradha_nAdha-kAnada-rUpaka-thyAgarAja (1).mp3
04-shiva_shiva_shiva_enarAdhA-kAmavarDhini-Adhi-thyAgarAja (1).mp3

Click Here to Download

 

#114-Neyveli Santhanagopalan- 1999 Live Concert

Tracks

01_vAtApi_gaNapatim_bhajEham_hamsadhvani_m.dIkshitar
02_shrI_mahA_gaNapatiravatumAm_gauLa_m.dIkshitar
03_nAda_tanumanisham_shankaram_cittaranjani_tyAgarAja
04_raghuvara_nannu_marava_kAmavardani_tyAgarAja

Click Here to Download