#3-Daily Slokas for Kids

1  Gurur-Brahmaa Gurur-Vissnnur-Gururdevo Maheshvarah |
   Gurur Saakshaat Param Brahma Tasmai Shrii-Gurave Namah ||

Meaning:

 The Guru is Brahma, the Guru is Vishnu, the Guru Deva is Maheswara (Shiva),
 The Guru is Verily the Para-Brahman (Supreme Brahman); Salutations to that Guru.

Click Here to Listen and Learn