#141-Navarathri Krithis-Swathi Tirunal

Tracks

01-dEvi_jagajjananI-shankarAbharaNam – Sankaran Namboothiri
02-pAhi_mAm_vAgISvarI-kalyANi – Trichur Ramachandran
03-devi Pavane – Saveri-Gayatri Venkataraghavan
04-bhAratI_mAm_ava-tODi – DK Jayaraman
05-jananI_mAmavamEyE-bhairavI – V Subramaniam
06-sarOruhAsana_jAyE-pantuvarALi – Palghat KV Narayanaswamy
07-jananI_pAhi-shuddha_sAvEri – Semmangudi Srinivasa Iyer
08-pAhi_jananI_santatam-nAttakurinji – Palghat KV Narayanaswamy
09-pAhi_parvata_vardhini-ArabhI -Sankaran Namboothiri

Click Here to Download

A Study of Navarathri Krithis of Maharaja Swathi Tirunal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s