#50-Vinayaka Chathurthi Special – Another set of Vinayaka Krithis

2013-09-07_101512

Vinayaka Volume 1

Abhishta Varada – Santhanam
Eka dantam (Bilahari, Misrachapu, Dikshitar)_MLV
Ekadantambhaje-Bilahari-GNB
Ekadantam_GNB
Gajananayutam ganeshvaram–MD-SSI
Gajananayutham-Vegavahini-SSI
Gajavadhana_sriranjani_TNS

Continue Reading..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s